Update – crisis (dag- en nacht) opvang en het Social Hostel.

Home » Uncategorized » Update – crisis (dag- en nacht) opvang en het Social Hostel.
0 Comments

Beste bewoners van Nazareth,

Hierbij stuur ik de laatste ontwikkelingen omtrent het haalbaarheidsonderzoek van de crisis (dag- en nacht) opvang en het Social Hostel.

Deze keer informeren wij u over de inhoud van het haalbaarheidsonderzoek dat nu bezig is,

Bodemonderzoek

Wij hebben u in mei laten weten dat  het bodemonderzoek zou gaan starten.
Het bodemonderzoek is van belang om de mate van de bodemvervuiling ter plaatse vast te stellen om daarmee een inschatting te kunnen maken van de kosten. Dit onderzoek is inmiddels in de afrondende fase waarna er op korte termijn een rapportage opgeleverd zal worden. De resultaten hiervan zullen wij in de volgende nieuwsbrief na de zomervakantie met u delen

Quick Scan Flora en Fauna

Wil je een “ruimtelijke ingreep” doen, zoals het slopen van een gebouw, dan moet je je houden aan de Wet natuurbescherming. Om te controleren of een ingreep een effect heeft op de beschermd flora(planten) en fauna (dieren) moet er een ecologisch (milieuvriendelijk) onderzoek plaats vinden. Een ecologische QuickScan is hierin de eerste stap. Dit wordt ook wel een QuickScan flora en fauna of QuickScan Wet natuurbescherming genoemd. 

Het rapport is inmiddels opgeleverd en er zijn geen bedreigde diersoorten en/ of planten ter plekke aangetroffen.

Toets Archeologie

Er zijn geen gegevens bekend van archeologische (oudkundige) vondsten in dit gebied. Wel is er nog steeds een meldingsplicht van kracht indien er tijdens de sloop en eventuele nieuwbouw alsnog archeologische vondsten worden gedaan.

Toets verkeer en parkeren

Er is vastgesteld dat de (extra) verkeersbewegingen te verwaarlozen zijn evenals het aantal parkeerplaatsen.

Toets bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft de hoofdbestemming Maatschappelijk en daarbinnen is de bestemming Gezondheidszorg het meest toepasselijk.

Toets Asbest

Het is bekend dat zich in het gebouw asbest bevindt. Het laatste onderzoek dat nog in opdracht door MosaLira is uitgevoerd, dateert van 2013. Het betreft echter een deelonderzoek en intern is overleg opgestart om te kijken of er in dit haalbaarheidsonderzoek nog aanvullend onderzoek nodig is om enerzijds een betere inschatting van de saneringskosten te kunnen maken en anderzijds is een actuele asbestrapportage noodzakelijk om uiteindelijk tot sloop over te kunnen gaan.

Toets Duurzaamheid

Duurzaam bouwenen duurzaam verbouwen draagt bij aan een beter milieu.

De gemeentelijke voorschriften met betrekking tot duurzaam bouwen zijn geïnventariseerd en worden meegenomen in de financiële berekening.

Randvoorwaarde: herstellen zichtlijn
Het is een lang gekoesterde wens van de gemeente om de historische laan te herstellen tussen de oude poort die zich op het perceel van Severenstraat 18 bevindt en Huize Severen. Dit zou niet alleen een opwaardering van het gebied betekenen maar ook de oorspronkelijke doorkijk herstellen. Hiermee kan ook het gevoel van veiligheid van bewoners en omwonenden bevorderd worden. De gemeente kan dit echter niet alleen realiseren en is hierbij afhankelijk van meerdere externe partijen. Het overleg met deze partijen moet nog definitief vorm krijgen. Echter houden we hier wel al rekening mee in het haalbaarheidsonderzoek.

Hoe verder?

Ruimtelijk programma van Eisen.

We hebben een Architect ingeschakeld om ons te adviseren over de ruimtelijke inpassing van het gebouw in het perceel. Daarvoor moet eerst het ruimtelijk programma van eisen worden uitgewerkt.
Het programma wat er nu ligt is namelijk gebaseerd netto vloeroppervlakten. Dit moet worden uitgewerkt naar bruto vloeroppervlakten.

Variantenstudie

Daarna kunnen diverse scenario’s worden uitgewerkt die aan de eisen van het bestemmingsplan dienen te voldoen. Hieruit zal een voorkeursvariant voortvloeien die verder zal worden uitgewerkt in het haalbaarheidsonderzoek.

Verdere onderzoeken
Er dienen nog 2 onderzoekenplaats te vinden. Een geluidsonderzoek en een onderzoek naar de effecten van stikstof. Het geluidsonderzoek is van belang omdat de locatie nabij de A2 gelegen is en de geluidsoverlast mag bepaalde waarden niet overschrijden. Dit is eveneens een aandachtspunt voor de architect om hier eventueel maatregelen te treffen. Omtrent het stikstof aspect zullen zogenaamde aeriusberekeningen moeten worden uitgevoerd en mogelijk opnieuw een ecoloog worden ingeschakeld om te adviseren in het treffen van maatregelen om eventuele negatieve effecten tegen te gaan.  

Planning
We gaan er vanuit dat de bovengenoemde stappen eind augustus 2023  afgerond zijn.

Tot slot

Als al deze stappen zijn gezet komt de focus op financiën te liggen en worden verschillende kostenberekeningen uitgevoerd die gebaseerd zijn op de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Vervolgens kan het rapport van de haalbaarheidsstudie worden uitgewerkt en naar verwachting eind september 2023 aan het college worden voorgelegd.  
Het college neemt vervolgens een beslissing over de haalbaarheid van het voornemen, de realisatie van een crisis (dag-en nacht) opvang en Social Hostel op de locatie Severenstraat 18.

 

Na de zomervakantie informeren wij u opnieuw als er nieuws is.  Als er in de tussentijd nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden die niet kunnen wachten,
dan laat  ik u dit al eerder weten.

 

Rest mij nog u een fijne zomervakantie toe te wensen.

 

Categories:
Richard Pas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts

Ophaaldagen Restzakken, GFT en etenswaren en Papierafval
Het komt nog steeds voor dat de restzakken op de verkeerde dagen worden buiten gezet.
Beste bewoners van Nazareth-Limmel,
Kapelaan Austin van Limmel-Nazareth wil een oude traditie in ere herstellen. Te beginnen met het
Opfriscursus voor fietsers
Veilig Verkeer Nederland organiseert binnenkort in jouw gemeente een gezellige opfriscursus voor fietsers met in
Inloop Trefpunt – Wijk Service Punt (WSP) Noordoost
Hét loket in de buurt voor al je vragen Het WSP is een samenwerkingsverband van